Regulamin
Sklepu internetowego oraz
Nabywania i realizacji voucherów i kart podarunkowych

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lenis.pl w tym zasady nabywania i realizacji voucherów i kart podarunkowych

Sprzedawcą/Wykonawcą jest LENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowej 6, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102648; NIP 781-17-03-147; REGON 634275157.

§ 1. Podstawowe pojęcia

Regulamin – regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.lenis.pl za pośrednictwem, którego klient może złożyć zamówienie.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot transakcji – towar wymieniony i opisany na stronie internetowej sklepu internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

Voucher – rzecz ruchoma w postaci dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiająca realizację u Wykonawcy rodzajowo określony zabiegu/zabiegów.

Karta Podarunkowa – rzecz ruchoma w postaci dokumentu w formie papierowej lub karty plastikowej lub elektronicznej na określoną kwotę brutto umożliwiająca dokonanie u Wykonawcy płatności za wybrany zabieg/zabiegi lub na rodzajowo określony zabieg/zabiegi umożliwiający realizację u Wykonawcy zabiegu/zabiegów (Karta Podarunkowa kwotowa lub Karta Podarunkowa rodzajowa).

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Wykonawca – podmiot bezpośrednio realizujący zobowiązania wynikające z Vouchera lub Karty Podarunkowej.

Posiadacz – osoba fizyczna legitymująca się Voucherem lub Kartą Podarunkową uprawniającym do wykonania zabiegu/zabiegów przez Wykonawcę lub dokonywania u Wykonawcy płatności za wykonanie zabiegu/zabiegów.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady nabywania i realizacji voucherów i kart podarunkowych znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 4. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi. Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez prowadzącego Sklep internetowy.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego www.lenis.pl.
 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 10. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu internetowego (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym są:
  a) Telefon – 516 427 522
  b) E-mail – gabinet@lenis.pl
  c) Adres korespondencyjny  – Lenis Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 6/1U, 61-853 Poznań

§ 3. Cena i dokument zakupu

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Cena podana w zamówieniu stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić tj. cena towaru z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 4. Dokumentem zakupu jest wystawiony paragon lub faktura.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie towarów można składać codziennie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail z informacją o jego przyjęciu.
 5. Klient wraz ze złożeniem pierwszego zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia danych rejestracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

§ 5. Dostawa

 1. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, elektronicznie lub poprzez osobisty odbiór w siedzibie Sprzedającego/Wykonawcy.
 2. Czas realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku odbioru osobistego Klient jest zobowiązany odebrać zamówienie w ciągu 7 dni od przyjęcia zamówienia. Kwota do zapłaty jest wtedy równa wartości zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
 3. Dostawa voucherów i kart podarunkowych elektronicznie oznacza udostępnienie klientowi, na wskazany przez niego adres e-mail, dokumentu w formie elektronicznej potwierdzającego uprawnienie do żądania od Wykonawcy realizacji wybranego zabiegu/zabiegów lub płatności za wybrany zabieg/zabiegi.
 4. Wysyłka zamówień realizowana jest w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Sklepu, tj. 8.00-21.00 pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia. Sprzedający nie dokonuje wysyłki zamówionych towarów w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Sposób dostarczenia towaru Klient wybiera w formularzu zamówienia. Dostępne są następujące formy wysyłki:
  a) Przesyłka kurierska – koszt 15 zł w przypadku płatności przez system płatności elektronicznych
  b) Odbiór osobisty pod adresem: Lenis Sp. z o.o., 61-853 Poznań, Wierzbowa 6.
  c) Elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego możliwe są następujące sposoby płatności:
  a) przez system płatności elektronicznych,
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

§ 7. Nabywanie i realizacja Voucherów lub Kart Podarunkowych

 1. Voucher lub Kartę Podarunkową można zakupić osobiście lub za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem zakupu Vouchera lub Karty Podarunkowej przez Sklep internetowy jest złożenie zamówienia, wypełnienie niezbędnych danych, akceptacja Regulaminu i wysłanie zamówienia.
 3. Zapłata za Voucher lub Kartę Podarunkową zakupione przez Sklep internetowy następuje przez system płatności elektronicznych.
 4. Voucher lub Karta Podarunkowa zakupione przez Sklep internetowy dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, elektronicznie lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 5. Realizacja dostawy Vouchera lub Karty Podarunkowej następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 6. Odbiór osobisty Vouchera lub Karty Podarunkowej w siedzibie Sprzedającego zakupionych przez Sklep następuje po okazaniu dowodu zakupu i po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 7. Voucher lub Karta Podarunkowa są ważne w terminie 3 miesięcy od dnia zakup.
 8. Niewykorzystanie Vouchera lub Karty Podarunkowej w okresie jego ważności z przyczyn niezależnych od Sprzedającego/Wykonawcy nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Sprzedającego/Wykonawcy, w tym do zwrotu całości lub części niewykorzystanej wartości Vouchera lub Karty Podarunkowej.
 9. Voucher lub Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 10. Voucher lub Karta Podarunkowa nie mogą być łączone z jakimikolwiek promocjami i rabatami u Wykonawcy.
 11. Voucher lub Karta Podarunkowa są realizowane wyłącznie w siedzibie Wykonawcy przez wykonanie zabiegu/zabiegów.
 12. Karta Podarunkowa kwotowa zakupiona w cenach promocyjnych nie uprawiania do płatności za wykonanie zabiegów medycyny estetycznej (chyba, że aktualna promocja wskazuje inaczej) oraz płatności za zakup dermokosmetyków oferowanych przez Wykonawcę w sprzedaży stacjonarnej.
 13. Sprzedający/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty w przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera lub Karty Podarunkowej.
 14. W celu realizacji Vouchera lub Karty Podarunkowej należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Wykonawcą celem dokonania rezerwacji terminu wizyty na wykonanie zabiegu/zabiegów, podając numer Vouchera lub Karty Podarunkowej. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Wykonawca zaproponuje inne wolne terminy w dacie ważności Voucher lub Karty Podarunkowej.
 15. Wykonanie zabiegu w ramach Vouchera lub Karty Podarunkowej uważa się za zrealizowane w przypadku nieodwołania przez Posiadacza Voucher lub Karty Podarunkowej wizyty na minimum 24 godziny przed umówionym terminem wykonania zabiegu/zabiegów.
 16. Voucher lub Kartę Podarunkową należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu/zabiegów.
 17. W przypadku gdy wartość wybranego zabiegu/zabiegów jest wyższa niż wartość posiadanej Karty Podarunkowej kwotowej, Posiadacz Karty Podarunkowej kwotowej jest zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy ceną zabiegu obowiązującą u Wykonawcy w dniu wykonania zabiegu oraz wartością Karty Podarunkowej kwotowej. Powyższe ma zastosowanie także do płatności za zakup dermokosmetyków oferowanych przez Wykonawcę w sprzedaży stacjonarnej.
 18. W przypadku gdy wartość wybranego zabiegu/zabiegów jest niższa niż wartość posiadanej Karty Podarunkowej kwotowej Sprzedający/Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. Powstała różnica może być zaliczona na poczet zabiegów zakupionych u Wykonawcy przez Posiadacza Karty Podarunkowej kwotowej w przyszłości w terminie ważności Karty Podarunkowej. Powyższe ma zastosowanie także do płatności za zakup dermokosmetyków oferowanych przez Wykonawcę w sprzedaży stacjonarnej.
 19. Jeżeli Voucher lub Karta Podarunkowa na określony rodzajowo zabieg obejmuje zabieg/zabiegi, który z powodu istniejących przeciwwskazań nie może zostać wykonany u Posiadacza istnieje możliwość zamiany zabiegu/zabiegów (zabieg zamieniany) na inny o tej samej wartości (zabieg zamieniony).
  a) W przypadku gdy wartość zamienionego zabiegu/zabiegów jest wyższa niż wartość zamienianego zabiegu/zabiegów Posiadacz jest zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy ceną zamienionego zabiegu/zabiegów obowiązującą u Wykonawcy w dniu wykonania zabiegu/zabiegów oraz wartością zamienianego zabiegu/zabiegów.
  b) W przypadku gdy wartość zamienionego zabiegu/zabiegów jest niższa niż wartość zabiegu/zabiegów zamienianego Sprzedający/Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 20. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera lub Karty Podarunkowej w przypadku:
  a) wykonania zabiegu/zabiegów za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed wykonaniem usługi, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedającego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Bieg terminu 14-dniowego liczy się od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez nią osobę trzecią z wyjątkiem przewoźnika) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed  upływem terminu.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem wzoru formularza  stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu bądź jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o decyzji                          o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie  pisemnej i należy je wysłać na adres: Lenis Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 6, 61-853 Poznań bądź też za pośrednictwem wiadomości e-mail i wtedy oświadczenie winno zostać wysłane na adres e-mail Sklepu internetowego tj. gabinet@lenis.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie  oświadczenia o odstąpieniu w drodze elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument zwróci towar Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedającego. Konsument winien Towar zapakować i zabezpieczyć, tak aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Do zwracanego Towaru w miarę możliwości należy dołączyć dowód zakupu.
 12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi gdy umowa dotyczy świadczenia usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed wykonaniem usługi, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. Za zakupiony towar Klientowi przysługuje reklamacja w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku wykrycia wady Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ją Sprzedawcy. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy z określeniem wady oraz propozycją żądania Klienta. Reklamację można również zgłosić w formie email z dopiskiem „reklamacja” na adres gabinet@lenis.pl. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Towaru na adres Sprzedawcy.

§ 10. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora Danych w celu zawarcia umowy za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy i w celu wykonania umowy  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz za zgodą Klienta w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niewskazanie danych osobowych niezbędnych dla zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 4. Dane osobowe Klienta są przekazywane przez Administratora Danych podmiotom przetwarzającym dane w związku z czynnościami związanymi z wykonaniem umowy, w tym :
  a) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, pocztowe,
  b) pracownikom i podmiotom współpracującym w ramach świadczonych przez  Administratora danych usług w ramach udzielonego upoważnienia
  c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki, instytucje płatnicze)
 5. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 6. Klient posiada prawo do żądania:
  a) dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych (uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii),
  b) sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  c) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysługuje w przypadku uznania przez Klienta, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 8. W przypadku kiedy Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie wyrażonej zgody Klienta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów jest prawo polskie.
 3. Ewentualne spory w sprawach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym Konsumentem poddane są sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby prowadzącego Sklep internetowy.
 4. Konsumentowi przysługuje możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie wniosku do rozpoznania sprawy przez właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.
 5. Niniejszy  regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2021.
 6. Sprzedający zastrzega sobie, iż regulamin może ulec zmianie przy czym zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych a użytkownicy posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie zmian na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym. Klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia .
 7. W przypadku zmiany treści regulaminu Klient ma uprawnienie do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie treści Regulaminu. W przypadku zmiany treści regulaminu Sprzedający udostępni jednolity tekst regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów.

Załącznik nr 1

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
załącznik do regulaminu sklepu internetowego

………………………… /miejscowość, data/

…………………….. /imię nazwisko Konsumenta/

……………………. /adres Konsumenta/

Lenis Sp. z o. o., Ul. Wierzbowa 6, 61-853 Poznań /Sprzedający/

Ja niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży  towaru …………………………… (nazwa towaru) zawartej w dnia ………………………..

……………………………/podpis Konsumenta*/

* podpis konsumenta tylko jeśli oświadczenie o odstąpieniu przesyłane jest w formie papierowej